Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Brandwolves van toepassing op alle opdrachten die Brandwolves, met vennootschapszetel te 2243 Zandhoven, Boudewijnlaan 136, met ondernemingsnummer 0508.690.566 door de Klant worden toevertrouwd.

1.2 Tenzij wanneer dit schriftelijk door Brandwolves werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Brandwolves.

Artikel 2. Ontstaan overeenkomst

2.1 De voorstellen en prijzen geformuleerd door Brandwolves worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, behoudens andersluidende vermelding. Zij zijn slechts informatief en verbinden Brandwolves niet.

2.2 De offertes, opgesteld door Brandwolves, verbinden Brandwolves niet als dusdanig. Opdrachten verbinden Brandwolves slechts wanneer de Klant de bestelling schriftelijk bevestigt en deze bestelling door Brandwolves, door middel van een orderbevestiging, schriftelijk werd aanvaard.

Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.3 Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Brandwolves. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Brandwolves te worden aanvaard.

2.4 Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Brandwolves die zich de mogelijkheid voorbehoud zijn toestemming hiertoe te weigeren.

2.5 Opdrachten/dienstverlening met een periodiek karakter kunnen slechts worden beëindigd tegen het einde van de lopende of eerstvolgende cyclus in de periodiciteit en mits het in acht nemen van een voorafgaande opzegtermijn van minimum 3 maanden. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan Brandwolves verzonden.

Artikel 3. Ontwerp

3.1 Indien de opdracht een creatie betreft - die desgevallend ook de totstandkoming van intellectuele eigendomsrechten impliceert - zal Brandwolves na afloop van elke ontwerpfase een voldoende duidelijke weergave van het resultaat bezorgen aan de Klant ter goedkeuring.

3.2 Brandwolves is vanaf de ontvangst van het akkoord met de betrokken ontwerpfase ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot uiterlijke kenmerken van het ontwerp.

3.3 Bij beëindiging van elke fase van de opdracht, heeft de klant 3 werkdagen om haar opmerkingen te formuleren. Bij gebreke aan reactie binnen deze vooropgestelde termijn, wordt de fase  beschouwd te zijn aanvaard door de Klant. Indien door de klant geen opmerkingen worden geformuleerd, start vervolgens de volgende fase en wordt het geleverde werk tot op dat ogenblik beschouwd te zijn aanvaard door de klant. 

3.4 In de offerte worden de verschillende en het aantal fases duidelijk omschreven door Brandwolves. 

3.5  Na de laatste correctieronde (hetgeen de laatste ontwerpfase betreft), waarop geen of geen tijdige opmerkingen werden gemaakt (binnen de 3 werkdagen), wordt het product geacht te zijn opgeleverd en de opdracht van Brandwolves als aanvaard en beëindigd beschouwd. 

Artikel 4. Levering, transportkosten en overdracht van risico

4.1 Voor zover de overeenkomst de levering van goederen behelst, worden deze geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.

4.2 De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de Klant gedragen.

4.3 Het risico wordt overgedragen op de Klant op het ogenblik dat deze worden overhandigd aan de vervoerder.

4.4 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Brandwolves slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in hoofde van Brandwolves in geen geval enig recht op weigering of annulering van de opdracht noch op schadevergoeding ontstaan.

4.5 Brandwolves verbindt er zich er toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de klant, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft Brandwolves hiervoor de nodige duiding aan de Klant.

4.6 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1 Indien de opdracht onder meer de ontwikkeling van software behelst, houdt de oplevering van de software en de broncode in geen geval enige overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten op deze software en broncode. De broncode en software blijven eigendom van Brandwolves die hierop een gebruiksrecht verleent aan de Klant zodra deze Klant al zijn verplichtingen jegens Brandwolves heeft voldaan, inclusief de verplichtingen die ontstaan na het moment van creatie doch

voor het moment van overdracht.

5.2 Voor zover opdrachten niet de ontwikkeling van software betreffen zoals bedoeld in artikel 5.1, zullen eventuele eigendomsrechten die rusten op de creaties opgemaakt in uitvoering van de overeenkomst met de Klant eigendom blijven van Brandwolves tot op het moment dat de Klant al zijn verplichtingen jegens Brandwolves heeft voldaan, inclusief de verplichtingen die ontstaan na het moment van creatie doch voor het moment van overdracht.

5.3 Brandwolves behoudt in ieder geval het recht om de ontwerpen te gebruiken ter presentatie van haar creaties.

Artikel 6. Betaling

6.1 De facturen van Brandwolves zijn binnen een periode van 30 dagen vanaf de factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel in België, te 2243 Zandhoven, Boudewijnlaan 136.

6.2 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 10% per jaar vanaf de vervaldatum.

6.3 In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Brandwolves, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

6.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. De overige 50% is betaalbaar bij levering.

6.5De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat vermeld in de offerte.

6.6 . Brandwolves behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten ingeval de klant haar verplichtingen niet nakomt, waarna Brandwolves gerechtigd is de overeenkomst definitief te beëindigen binnen de 7 dagen na het verzenden van een ingebrekestelling.

6.7 Brandwolves behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van de Klant.

Artikel 7. Klachten

7.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de Klant binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen, aan Brandwolves te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres info@brandwolves.be.

7.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan Brandwolves te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op info@brandwolves.be.

7.3 Klachten die buiten de onder artikel 7.1 en 7.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Brandwolves.

7.4 De klant dient de door Brandwolves opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Brandwolves is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

8.2 Brandwolves is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de Klant of enige derde.

8.3 Brandwolves kan enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant. Brandwolves is ook niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. 

8.4 De Klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het bekomen en onderhouden van licenties op de door hem gebruikte software, alsook voor het bekomen en behouden van de licenties op de elementen die aan Brandwolves bezorgd worden voor verdere bewerking of verwerking.

8.5 Brandwolves neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke 'downtime' van de door Brandwolves gehoste producten, noch is Brandwolves verantwoordelijk voor eventuele gebreken in de gehanteerde software die eigendom van derden betreft (ten exemplatieve titel: open source projecten zoals WordPress e.a.), dan wel in gehanteerde software met licentie (ten exemplatieve titel: CRM-software).

8.6 Brandwolves kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers en anderen die misbruik maken van de door Brandwolves geleverde producten). Brandwolves behoudt zich aldus het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. Brandwolves kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier.

8.6 Brandwolves verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. 

8.7 Het is in geen geval aan de klant toegestaan om de aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

8.8Wanneer Brandwolves ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Brandwolves zicht het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist door de Klant.

Artikel 9. Hosting 

De door Brandwolves geleverde hosting pakketten worden aangeboden per maand (inclusief een maandelijkse update). Deze periode wordt iedere maand automatisch verlengd met een periode van drie maanden bij het verstrijken ervan, behalve bij schriftelijke opzegging of per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Brandwolves. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van één maand te respecteren. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kwartaal verschuldigd zijn.

Artikel 10. Nietigheid 

Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 De overeenkomst tussen de Klant en Brandwolves wordt beheerst door het Belgisch recht.

11.2 In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van Vredegerecht Zandhoven bevoegd.

Brandwolves bv

Boudewijnlaan 136
2243 Pulle (Zandhoven)
België
BTW BE0508.690.566

T: +32 471 32 16 69
M: info@brandwolves.be
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram