Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1  Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Brandwolves van toepassing op alle opdrachten die Brandwolves, met vennootschapszetel te 2500 Lier, Berlaarsestraat 5, met ondernemingsnummer 0508.690.566 door de Klant worden toevertrouwd.

1.2  Tenzij wanneer dit schriftelijk door Brandwolves werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Brandwolves.

Artikel 2. Ontstaan overeenkomsten

2.1  De voorstellen en prijzen geformuleerd door Brandwolves worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW behoudens andersluidende vermelding. Zij zijn slechts informatief en verbinden Brandwolves niet.

2.2  De offertes, opgesteld door Brandwolves, verbinden Brandwolves niet als dusdanig. Opdrachten verbinden Brandwolves slechts wanneer de Klant de bestelling schriftelijke bevestigt en deze bestelling door Brandwolves schriftelijk, door middel van een orderbevestiging, werd aanvaard.

2.3  Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Brandwolves. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Brandwolves te worden aanvaard.

2.4  Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Brandwolves die zich de mogelijkheid voorbehoud zijn toestemming hiertoe te weigeren.

2.5  Opdrachten/dienstverlening met een periodiek karakter kunnen slechts worden beëindigd tegen het einde van de lopende of eerstvolgende cyclus in de periodiciteit en mits het in acht nemen van een voorafgaande opzegtermijn van minimum 3 maanden. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan Brandwolves verzonden.

Artikel 3. Ontwerp

3.1  Indien de opdracht een creatie betreft – die desgevallend ook de totstandkoming van intellectuele eigendomsrechten impliceert – zal Brandwolves na afloop van elke ontwerpfase een voldoende duidelijke weergave van het resultaat bezorgen aan de Klant ter goedkeuring. De volgende fase vangt slechts aan nadat de Klant zijn akkoord heeft betuigd met de vormgeving.

3.2  Brandwolves is vanaf de ontvangst van het akkoord ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot uiterlijke kenmerken van het ontwerp.

Artikel 4. Levering, transportkosten en overdracht van risico

4.1  Voor zover de overeenkomst de levering van goederen behelst, worden deze geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.

4.2  De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de Klant gedragen.

4.3  Het risico wordt reeds overgedragen op de Klant op het ogenblik dat deze worden overhandigd aan de vervoerder.

4.4  De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Brandwolves slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen, in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in van Brandwolves in geen geval enig recht op weigering of annulering van de opdracht noch op schadevergoeding ontstaan.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1  Indien de opdracht onder meer de ontwikkeling van software behelst, houdt de oplevering van de software en de broncode in geen geval enige overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten op deze software en broncode. De broncode en software blijven eigendom van Brandwolves die hierop een gebruiksrecht verleent aan de Klant zodra deze Klant al zijn verplichtingen jegens Brandwolves heeft voldaan, inclusief de verplichtingen die ontstaan na het moment van creatie doch voor het moment van overdracht.

5.2  Voor zover opdrachten niet de ontwikkeling van software betreffen zoals bedoeld in artikel 5.1, zullen eventuele eigendomsrechten die rusten op de creaties opgemaakt in uitvoering van de overeenkomst met de Klant eigendom blijven van Brandwolves tot op het moment dat de Klant al zijn verplichtingen jegens Brandwolves heeft voldaan, inclusief de verplichtingen die ontstaan na het moment van creatie doch voor het moment van overdracht.

5.3  Brandwolves behoudt in ieder geval het recht om de ontwerpen te gebruiken ter presentatie van haar creaties.

Artikel 6. Betaling

6.1  De facturen van Brandwolves zijn binnen een periode van 30 dagen vanaf de factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel in België, te 2500 Lier, Berlaarsestraat 5.

6.2  In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.

6.3  In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

Artikel 7. Klachten

7.1  Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de Klant binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan Brandwolves te worden overgemaakt per aangetekend schrijven, per e-mail op info@brandwolves.be.

7.2  Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan Brandwolves te worden overgemaakt per aangetekend schrijven, per e-mail op info@brandwolves.be.

7.3  Klachten die buiten de onder artikel 7.1 en 7.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Brandwolves.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1  De aansprakelijkheid van Brandwolves is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

8.2  Brandwolves is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de Klant of enige derde.

8.3  De Klant blijft ten allen tijde verantwoordelijkheid voor het bekomen en onderhouden van licenties op software gebruikt door de Klant alsook voor het bekomen en behouden van de licenties op de elementen die aan Brandwolves bezorgd worden voor verdere be- of verwerking.

Artikel 9. Algemeen

Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1  De koopovereenkomst tussen de Klant en Brandwolves wordt beheerst door het Belgisch recht.

10.2  In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van Vredegerecht Lier bevoegd.

Laten we eens samenzitten.
Uw website kan écht meer betekenen.